Zaloguj

Szczegółowy opis projektu

Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

      Głównym celem niniejszego projektu jest wspieranie działań sprzyjających rozwojowi współpracy między przedstawicielami sektora rybactwa śródlądowego, nauki, administracji publicznej i podmiotów społecznych oraz opracowanie i promocja zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich. Projekt będzie miał również wpływ na zwiększenie przejrzystości w przepływie informacji między poszczególnymi instytucjami nadzorczymi a rybackimi użytkownikami jezior, rzek oraz zbiorników zaporowych. Ważnym celem tego projektu jest integracja środowiska rybackiego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej i długofalowej odpowiedzialności w tym zakresie rybackich użytkowników jezior, rzek i zbiorników zaporowych.
      Planowanym efektem niniejszego projektu będzie przeprowadzenie w latach 2010-2015 cyklu szećsci konferencji i dwóch szkoleń z zakresu regulacji admisnistracyjno-prawnych, możliwości pozyskiwania europejskich funduszy strukturalnych, promocji pro-ekologicznych metod wykorzystania zasobów naturalnych wód, prezentacji wyników badań stanu gospodarki rybackiej w wodach śródlądowych oraz aktulanych badań naukowych w tej dziedzinie. 
     
      W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  • Opracowanie metod zbierania i analizy podstawowych danych gospodarczych;
  • Gromadzenie  podstawowych danych gospodarczych;
  • Analiza podstawowych danych produkcyjno-gospodarczych;
  • Badanie rentowności i wpływu funduszy europejskich na rentowność gospodarstw rybackich;
  • Badanie wielkości  i struktury odłowów  wędkarskich w wybranych gospodarstwach rybackich;
  • Opracowanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich wraz z  przygotowaniem materiałów promujących te zasady wśród przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego.

Po opracowaniu metodyki badań, planuje się jej wdrożenie i gromadzenie informacji produkcyjno-gospodarczych, ekonomicznych i wędkarskich dostarczonych przez ankietowane gospodarstwa rybackie. Przewiduje się korespondencyjne zebranie ankiet z około 80-100 gospodarstw rybackich (użytkowników rybackich) z obszaru całej Polski.

Zgromadzone informacje będą poddane analizie statystycznej w podziale na rodzaje prawne podmiotów uprawnionych do rybackiego użytkowania wód i wyróżnione regiony Polski.

Kolejnym realizowanym zadaniem będzie opracowanie i przygotowanie szczegółowej tematyki szkolenia dla osób związanych z sektorem rybactwa - dla dyrektorów, prezesów i ichtiologów zatrudnionych w gospodarstwach rybackich, osób odpowiedzialnych za gospodarkę rybacką w Polskim Związku Wędkarskim, użytkowników rybackich obwodów ustanowionych na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, przedstawicieli administracji samorządowej (Urzędy Marszałkowskie) i rządowej (Urzędy Wojewódzkie) oraz instytucji nadzorujących prowadzenie śródlądowej gospodarki rybackiej (Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej), a także agencji rządowych związanych z gospodarką rybacką (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Zakres merytoryczny szkolenia zostanie ustalony w oparciu o sugestie płynące od w/w osób, a także doświadczenie w zakresie śródlądowej gospodarki rybackiej osób odpowiedzialnych za niniejszy projekt.

Finalnym zadaniem projektu będzie przeprowadzenie cyklu szećsci konferencji i dwóch szkoleń w latach 2010-2015 dla około 100 osób rocznie obejmujących  następujące zagadnienia:

a)      regulacji administracyjno-prawnych w sektorze rybactwa śródlądowego;
b)      europejskich funduszy strukturalnych w sektorze rybactwa śródlądowego;
c)      programu  odpowiedzialnego korzystania z zasobów rybackich;
d)      racjonalnej śródlądowej gospodarki rybackiej;
e)      racjonalnego gospodarowania populacjami ginących lub zagrożonych gatunków ryb;
f)        wspierania działań w zakresie poprawy współpracy oraz wymiany doświadczeń między przedstawicielami sektora rybactwa śródlądowego, nauki oraz administracji publicznej;
g)      pro-ekologicznej gospodarki cennymi gatunkami ryb (np. gatunki drapieżne, koregonidy, gatunki reofilne);
h)       wielkości i struktury odłowów wędkarskich w wybranych gospodarstwach rybackich.

Podczas konferencji i szkoleń zaprezentowane będą m.in. aktualne analizy stanu produkcji rybackiej, gospodarki zarybieniowej, sytuacji ekonomiczno-finansowej użytkowników rybackich obwodów ustanowionych na wodach śródlądowych oraz wyniki wybranych badań naukowych w dziedzinie rybactwa. Dodatkowo przygotowane będą materiały szkoleniowe w postaci publikacji (monografii) zawierającej w/w tematykę.

W trakcie trwania projektu, zebrane dane gospodarcze będą wykorzystane również do opracowania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich przez przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego. Opracowane zasady będą propagowane poprzez dwa szkolenia  oraz ukażą się w postaci publikacji książkowej, która będzie rozpowszechniana wśród przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego (gospodarstwa rybackie, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Urzędy Marszałkowskie,  Regionalne Oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, itp.)