Zaloguj

Podsumowanie konferencji w 2010 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

Konferencja

pt: „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”.

W dniach 9 – 11 czerwca 2010 r. w Hotelu Kanu Club nad jeziorem Zyzdrój odbyła się konferencja pt: „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”. Konferencja ta była pierwszym spotkaniem przedstawicieli sektora rybackiego zorganizowanym w ramach zaplanowanego do realizacji w ciągu najbliższych sześciu lat projektu pt: „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób reprezentujących różne instytucje związane z sektorem rybactwa śródlądowego w Polsce. Najliczniejszą grupą były osoby najściślej związane z rybactwem, czyli ichtiolodzy z gospodarstw rybackich, pracownicy PZW i osoby fizyczne prowadzące działalność rybacką. Kolejną ważną grupę stanowili przedstawiciele szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, a więc pracownicy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Marszałkowskich, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W pierwszym dniu konferencji omówiono stan jeziorowej produkcji rybackiej pod względem wielkości odłowów, kondycji ekonomicznej jeziorowych gospodarstw rybackich w 2009 roku (Arkadiusz Wołos, Zakład Bioekonomiki Rybactwa IRS) oraz gospodarki zarybieniowej prowadzonej na jeziorach w 2009 roku (Maciej Mickiewicz, Zakład Bioekonomiki). Ponadto wystąpienie przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie pana Dariusza Zdybla na temat Programu Operacyjnego „Ryby 2007-2013” wywołało żywą dyskusję wśród uczestników. Na temat realizacji bieżącyh zadań Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie mówiła Pani Mariola Błaszczyk. Poobiednią sesję wykładową rozpoczęła Profesor Jadwiga Seremak–Bulge z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej poruszając zagadnienia związane z badaniami rynku ryb. Następnie dr inż. Maciej Szkudlarek (IRS Olsztyn) zaprezentował pro-ekologiczną gospodarkę cennymi gatunkami ryb, a w szczególności szczupakiem. Lech Doroszczyk (IRS Olsztyn) omówił wyniki monitoringu hydroakustyczno-połowowego na jeziorze Pluszne, a Andrzej Abramczyk  z Gospodarstwa Rybackiego w Ełku jako prezes Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych Związku Producentów Ryb poruszył kwestie związane z aktualnymi problemami jakimi zajmuje się ta organizacja.

 

Drugi dzień konferencji wypełnił w znacznej części blok wykładowy. Aktualną problematykę związaną z prawem obowiązującym w zakresie rybactwa śródlądowego przedstawił Profesor Wojciech Radecki z Zakładu Prawa Ochrony Środowiska, Instytutu Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu, a Pani Małgorzata Kasperek-Kawałek oraz Pani Agnieszka Zielińska z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie poruszyły temat aktualnych praw i obowiązków użytkowników obwodów rybackich w aspekcie kompetencji organów nadzorujących i kontrolujących działania rybackie. Tradycyjnie już podczas wykładu oraz po jego wysłuchaniu odbyła się żarliwa dyskusja. Bardzo ciekawy referat, oparty tak jak wszystkie inne na najbardziej aktualnych danych, przedstawił Profesor Tadeusz Krzywosz z Zakładu Rybactwa Jeziorowego IRS w Giżycku. Dotyczył on ogromnej presji drapieżniczej kormorana na stan ichtiofauny w wodach polskich.  Kolejne wystąpienia dotyczyły racjonalnego gospodarowania populacjami zagrożonych gatunków ryb - węgorza – dr inż. Stanisław Robak (IRS Olsztyn) oraz siei – dr inż. Mirosław Szczepkowski (IRS Dgał). Ponadto, dr inż. Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska przedstawiła wyniki wędkarskich odłowów gatunków drapieżnych w jeziorach użytkowanych przez PZW w Toruniu, mgr inż. Tomasz czerwiński omówił stan gospodarki rybackiej prowadzonej na zbiornikach zaporowych, a problematykę dotyczącą rzek poruszyli pracownicy zespołu Zakładu Rybactwa Rzecznego IRS w Żabieńcu - doc. dr hab. Wiesław Wiśniewolski i mgr inż. Paweł Prus.

Uroczysta kolacja w formie grilla regionalnego oraz kolacja z oprawą muzyczną uświetniły dwudniowe spotkania środowiska rybackiego.

Jak już wcześniej wspomniano konferencja ta była pierwszym spotkaniem zorganizowanym w ramach projektu współfinansowanym przez środki Unii Europejskiej. Głównym celem niniejszego projektu jest wspieranie działań sprzyjających rozwojowi współpracy między przedstawicielami sektora rybactwa śródlądowego, nauki, administracji publicznej i podmiotów społecznych oraz opracowanie i promocja zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich. Projekt będzie miał również wpływ na zwiększenie przejrzystości w przepływie informacji między poszczególnymi instytucjami nadzorczymi a rybackimi użytkownikami jezior, rzek oraz zbiorników zaporowych. Ważnym celem tego projektu jest integracja środowiska rybackiego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej i długofalowej odpowiedzialności w tym zakresie rybackich użytkowników jezior, rzek i zbiorników zaporowych.

Planowanym efektem niniejszego projektu będzie przeprowadzenie w latach 2010-2015 cyklu sześciu konferencji i dwóch szkoleń z zakresu regulacji administracyjno-prawnych, możliwości pozyskiwania europejskich funduszy strukturalnych, promocji pro-ekologicznych metod wykorzystania zasobów naturalnych wód, prezentacji wyników badań stanu gospodarki rybackiej w wodach śródlądowych oraz aktualnych badań naukowych w tej dziedzinie.

W ramach projektu przewiduje się korespondencyjne coroczne zbieranie ankiet z gospodarstw rybackich z obszaru całej Polski, a zgromadzone informacje będą poddane analizie statystycznej i przedstawiane będą w monografiach oraz wykorzystane do opracowania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich przez przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego. Podczas konferencji i szkoleń zaprezentowane będą m.in. aktualne analizy stanu produkcji rybackiej, gospodarki zarybieniowej, sytuacji ekonomiczno-finansowej użytkowników rybackich obwodów ustanowionych na wodach śródlądowych oraz wyniki wybranych badań naukowych w dziedzinie rybactwa. Dodatkowo przygotowane będą materiały szkoleniowe w postaci publikacji (monografii) zawierającej w/w tematykę.

W trakcie trwania projektu, planuje się opracowanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich przez przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego. Opracowane zasady będą propagowane poprzez dwa szkolenia oraz ukażą się w postaci publikacji książkowej, która będzie rozpowszechniana wśród przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego (gospodarstwa rybackie, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Urzędy Marszałkowskie,  Regionalne Oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, itp.)

 

Tomasz Czerwiński, Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska