Zaloguj

Podsumowanie XVI Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych w 2011 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

W dniach 8-10 czerwca 2011 w Hotelu „Niedźwiadek” we Wdzydzach Kiszewskich odbyła się XVI Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych pt: „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”. Była to już druga konferencja organizowana w ramach dofinansowywanego ze środków UE projektu „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób reprezentujących różne instytucje związane z sektorem rybactwa śródlądowego w Polsce. Najliczniejszą grupą były osoby najściślej związane z rybactwem, czyli ichtiolodzy z gospodarstw rybackich, pracownicy PZW i osoby fizyczne prowadzące działalność rybacką. Kolejną ważną grupę stanowili przedstawiciele szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, a więc pracownicy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Marszałkowskich, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W pierwszym dniu konferencji omówiono stan jeziorowej produkcji rybackiej pod względem wielkości odłowów, sytuacji ekonomicznej jeziorowych gospodarstw rybackich w 2010 roku (Arkadiusz Wołos, Zakład Bioekonomiki Rybactwa IRS), a także gospodarki zarybieniowej prowadzonej na jeziorach w 2010 roku, w tym rybackiego i wędkarskiego znaczenia zarybień jezior ze szczególnym uwzględnieniem karpia (Maciej Mickiewicz, Zakład Bioekonomiki). Ponadto wystąpienia Pana Janusza Wrony, przedstawiciela Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pani Małgorzaty Kasperek-Kawałek, przedstawicielki Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wywołały ciekawą dyskusję wśród uczestników.

W trakcie poobiedniej sesji wykładowej głos zabrały Pani Ewa Barcz, przedstawicielka Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Pani Justyna Durzyńska, przedstawicielka Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w sprawie problematyki projektu PO RYBY, Oś IV, Lokalne Grupy Rybackie. Następnie mgr inż. Tomasz Czerwiński (IRS Olsztyn) zaprezentował wstępną ocenę wdrażania Programu Operacyjnego pt.: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013)”, a także przybliżył stan gospodarki rybackiej prowadzonej w 2010 roku w zbiornikach zaporowych Polski. Pan Andrzej Abramczyk  z Gospodarstwa Rybackiego w Ełku jako prezes Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych Związku Producentów Ryb, ponownie jak w roku ubiegłym, poruszył kwestie związane z aktualnymi problemami dotykającymi praktyków w aspekcie funkcjonowania rybactwa na wodach płynących.

W drugim dniu konferencji aktualną problematykę związaną z prawem obowiązującym w zakresie rybactwa śródlądowego, a w szczególności w znowelizowanej ustawie rybackiej przedstawił Profesor Wojciech Radecki z Zakładu Prawa Ochrony Środowiska, Instytutu Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu i tradycyjnie już podczas wykładu oraz po jego wysłuchaniu odbyła się żarliwa dyskusja. Ciekawą prezentację przedstawił dr Andrzej Lirski z Zakładu Rybactwa Stawowego IRS w Żabieńcu, która dotyczyła sytuacji ekonomiczno-finansowej rybactwa śródlądowego w roku 2010. Kolejne wystąpienia dotyczyły projektowania przepławek dla ryb (Wiesław Wiśniewolski, IRS Żabieniec), presji i połowów wędkarskich z jezior użytkowanych przez wybrane gospodarstwa rybackie w 2009 roku (Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska, IRS Olsztyn), możliwości zastosowania technik wylęgarniczo-podchowowych dla wsparcia cennych i zagrożonych gatunków ryb (Mirosław Szczepkowski, IRS Dgał), znaczenia okonia jako cennego gatunku w ekosystemach wodnych i potencjalnego źródła korzyści ekonomicznych w gospodarstwach (Maciej Szkudlarek, IRS Olsztyn) oraz nowoczesnych metod badań zagrożonych gatunków ryb w aspekcie telemetrii jesiotra ostronosego (Andrzej Kapusta, IRS Olsztyn).

Na zakończenie obrad odbyło się otwarte spotkanie członków Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych Związku Producentów Ryb oraz prezentacja możliwości internetowej sprzedaży zezwoleń wędkarskich, którą poprowadził Pan Robert Stabiński -  przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego w Suwałkach.

W trakcie dwudniowego spotkania środowiska rybackiego odbyły się uroczysta kolacja z oprawą muzyczną oraz kolacja w formie grilla regionalnego, które uatrakcyjniły pobyt uczestników konferencji.

Głównym celem spotkania w ramach powyżej wymienionego projektu jest wspieranie działań sprzyjających rozwojowi współpracy między przedstawicielami sektora rybactwa śródlądowego, nauki, administracji publicznej i podmiotów społecznych oraz opracowanie i promocja zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich. Projekt będzie miał również wpływ na zwiększenie przejrzystości w przepływie informacji między poszczególnymi instytucjami nadzorczymi a rybackimi użytkownikami jezior, rzek oraz zbiorników zaporowych. Ważnym celem tego projektu jest integracja środowiska rybackiego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej i długofalowej odpowiedzialności w tym zakresie rybackich użytkowników jezior, rzek i zbiorników zaporowych.

Planowanym efektem niniejszego projektu będzie przeprowadzenie w latach 2010-2015 cyklu sześciu konferencji i dwóch szkoleń z zakresu regulacji administracyjno-prawnych, możliwości pozyskiwania europejskich funduszy strukturalnych, promocji proekologicznych metod wykorzystania zasobów naturalnych wód, prezentacji wyników badań stanu gospodarki rybackiej w wodach śródlądowych oraz aktualnych badań naukowych w tej dziedzinie.

W ramach projektu przewiduje się korespondencyjne coroczne zbieranie ankiet z gospodarstw rybackich z obszaru całej Polski, a zgromadzone informacje będą poddane analizie statystycznej i przedstawiane w monografiach oraz wykorzystane do opracowania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich przez przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego. Podczas konferencji i szkoleń zaprezentowane będą m.in. aktualne analizy stanu produkcji rybackiej, gospodarki zarybieniowej, sytuacji ekonomiczno-finansowej użytkowników rybackich obwodów ustanowionych na wodach śródlądowych oraz wyniki wybranych badań naukowych w dziedzinie rybactwa. Dodatkowo przygotowane będą materiały szkoleniowe w postaci publikacji (monografii) zawierającej ww. tematykę.

W trakcie trwania projektu planuje się opracowanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich przez przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego. Opracowane zasady będą propagowane poprzez dwa szkolenia oraz ukażą się w postaci publikacji książkowej, która będzie rozpowszechniana wśród przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego (gospodarstwa rybackie, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Urzędy Marszałkowskie,  Regionalne Oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska itp.)

Tomasz Czerwiński, Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska